Aktualności

Międzynarodowy Dzień bez Przemocy

 

 

 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Bez Przemocy zgodnie z coroczną tradycją w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia w Nowej Sarzynie zorganizowaliśmy gry i zabawy zespołowe min. „Łowienie Statków”, Quiz rodzinny, malowanie twarzy dzieciom, poczęstunek dla stacjonarnych Klientów SOW. Mieszkańcy Ośrodka wykazali się własną inwencją twórczą przygotowując skecz „Baba ze wsi” oraz humorystyczną piosenkę opowiadającą o ich życiu w SOW.

 

 

Więcej…

 

Informacja do osób pokrzywdzonych/zagrożonych przemocą w rodzinie

Szanowni Państwo,

Rusza nabór na jednodniowe spotkania edukacyjne dla osób pokrzywdzonych/zagrożonych przemocą w rodzinie realizowane w ramach projektu „Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu finansowego na lata 2009-2014

Wszystkich zainteresowanych udziałem w niniejszych spotkaniach prosimy o zgłaszanie swego uczestnictwa do wykonawcy: Firma DIAGNOSERW Dawid Stramowski. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Pani Iwona Wencka-Stramowska tel. (52) 385-39-94, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Więcej…

 

4-02-2014

W dniu 04.02.2014 r. odbył się wykład i pogadanka dla rodziców dzieci klas od „0” do III klasy Gimnazjum Zespołu Szkół w Piskorowicach prowadzony przez pedagoga SOW na temat przemocy w rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem form przemocy wobec dziecka. Podczas spotkania z rodzicami omówiono formy wychowania i komunikacji z dzieckiem bez przemocy, rozdano materiały edukacyjne na ten temat, przekazano także ulotki oraz informacje o działalności SOW w Nowej Sarzynie.

 

4-03 - 25-06-2013

 

W dniach 04.03.2013 r. – 25.06.2013 r. Ośrodek Wsparcia w Nowej Sarzynie włączył się w Ogólnopolską Kampanię „Postaw Na Rodzinę”. Propagowanie kampanii odbyło się poprzez przesłanie broszurek i ulotek do 15 gimnazjów i 10 szkół podstawowych z terenu powiatu leżajskiego. Nawiązano współpracę z pedagogami szkolnymi i nauczycielami, którzy podjęli różnorodne działania na terenie szkół (spotkania rodziców i dziadków z dziećmi, szkolenia dla rodziców, zajęcia z dziećmi: lekcje o tematyce rodzinnej, konkursy plastyczne, plakatowe, przedstawienie profilaktyczne itp.). Zaangażowanym pedagogom i nauczycielom przekazano 14 certyfikatów „Nauczyciel przyjazny rodzinie”. Po zakończeniu kampanii przygotowano tablicę informacyjną na podstawie materiałów otrzymanych ze szkół i działań podjętych z mieszkańcami Ośrodka oraz wyeksponowano ją na terenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia.

Więcej…

 

Czerwiec 2013

 

 

W czerwcu 2013 r. zostaliśmy zaproszeni przez „Apostolstwo Trzeźwości” z Leżajska do współudziału w prorodzinnym spotkaniu. Z zaproszenia chętnie skorzystaliśmy. Na dzieci, ich rodziców i opiekunów czekały kiełbasa z grilla, gry i zabawy z wodzirejem, prezenty. Dzieci cieszyły się z otrzymanych prezentów a my z nawiązania kontaktu z przedstawicielami  organizacji działających przy klasztorze oo. Bernardynów w Leżajsku.

 

1-10-2013

 

 

W dniu 01.10.2013 r. w ramach Międzynarodowego Dnia Bez Przemocy na terenie SOW w Nowej Sarzynie zorganizowano ognisko oraz gry i zabawy na świeżym powietrzu dla klientów Ośrodka i ich dzieci. W ramach obchodów Dnia bez Przemocy odbyło się wspólne pieczenie kiełbasy i ziemniaków, zabawy z chustą Klanza, kalambury a także malowanie twarzy dzieciom. Na imprezie mieli możliwość zapoznania się obecni mieszkańcy Ośrodka z klientami korzystającymi z pomocy SOW w sposób ambulatoryjny.


Więcej…

 

19-11-2013

 

W dniu 19.11.2013 r. w Ośrodku zorganizowano szkolenie z okazji Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci pt. „Dziecko krzywdzone: prostytucja, pornografia, handel, pedofilia”. W szkoleniu uczestniczyli pedagodzy szkół podstawowych z terenu powiatu leżajskiego. Tematyką zajęć było komercyjne wykorzystywanie seksualne dzieci (prostytucja dziecięca, pornografia dziecięca, handel dziećmi), pedofilia, sprawcy przestępstw seksualnych wobec dzieci, prewencja i skutki tego zjawiska, a także interwencja i formy pomocy dziecku doświadczającemu komercyjnego wykorzystywania seksualnego, instytucje i fundacje  pomagające dziecku w Polsce i na świecie. Uczestnicy szkolenia otrzymali zaświadczenia oraz materiały, tj. broszurki, ulotki, książeczki edukacyjne i ćwiczenia do pracy z dziećmi.


Więcej…

 

22-11-2013

W dniu 22.11.2013 r w Domu Pielgrzyma w Leżajsku odbył się wykład prowadzony przez pracowników SOW w Nowej Sarzynie na temat „Czym jest przemoc w rodzinie, rodzajów przemocy, cyklu przemocy, sygnałów ostrzegawczych przemocy w związku kobiety i mężczyzny” oraz warsztaty pt. „Jak uchronić rodzinę przed przemocą” . Warsztaty dotyczące profilaktyki przemocy w rodzinie stworzone zostały w oparciu o „Porozumienie bez przemocy” Marshalla Rossenberga. W wykładach  i warsztatach uczestniczyło około 60 osób członków różnych grup działających przy Bazylice OO.Bernardynów w Leżajsku, miedzy innymi członkowie grupy Al Anon.

 

Rok 2012

W 2012 roku pracownicy SOW w Nowej Sarzynie opracowali materiały edukacyjne pt. „Niebieska Karta niesie pomoc! – krótki przewodnik dla specjalistów”, zawierające informacje czym jest Niebieska Karta, dlaczego warto ją sporządzać, co należy zrobić, żeby rozpocząć działanie procedury, co wydarzy się po uruchomieniu procedury z uwzględnieniem lokalnych warunków i rozwiązań. Materiały opracowano w porozumieniu z zespołami interdyscyplinarnymi gminy Nowa Sarzyna i Leżajsk, biorąc pod uwagę lokalne rozwiązania. Przewodnik przekazano pracownikom służby zdrowia, szkół, policji, pracownikom socjalnym, członkom gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych z terenu gmin Nowej Sarzyny i Leżajska.

W 2012 roku kontynuowaliśmy także psychoedukację z członkiniami kół gospodyń wiejskich z gminy Nowa Sarzyna propagując i omawiając prawidłowe wzorce rodzinne oparte na partnerstwie.

W dniu 19.11.2012 r. z okazji Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci pedagog SOW zorganizowała i przeprowadziła Szkolenie pt. „Dziecko Krzywdzone w Rodzinie” skierowane do pedagogów szkół podstawowych z terenu powiatu leżajskiego. Tematem szkolenia była przemoc wobec dzieci, jej wpływ na ich rozwój, form pomocy dziecku krzywdzonemu, podstawy prawne związane z ochroną dziecka przed przemocą oraz procedura pomocy dziecku krzywdzonemu w szkole. Szkolenie miało formę zarówno wykładową, jak i warsztatową. 12 pedagogów szkolnych, 2 nauczycieli oraz 1 psycholog uczestniczących w szkoleniu otrzymało zaświadczenia oraz materiały, tj. książki, broszurki, ulotki i materiały na temat dziecka krzywdzonego.

 

Rok 2011

W miesiącach od maja do listopada 2011 r., w ramach projektu „Rodzinna Wszechnica Sarzyńska” utworzono punkt konsultacyjny obsługiwany przez pracowników Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Nowej Sarzynie. Z konsultacji w punkcie skorzystało 40 osób. W ramach ww. Projektu przeprowadzono także 30 godzin zajęć dydaktycznych dla dzieci w 10 grupach przedszkolnych (5 i 6-latków) w 4 Przedszkolach Samorządowych na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna. Opracowano program oraz konspekty zajęć, mające na celu kształtowanie u dzieci asertywnych postaw, rozpoznawanie przyczyn agresji, rozumienie siebie samych, opanowanie i przezwyciężanie złości i agresji, nawiązywanie nieagresywnych kontaktów.

W miesiącach od 09-11.2011 r. pracownicy SOW przeprowadzili wykłady dla rodziców dzieci uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Nowa Sarzyna. Dla chętnych rodziców udzielano konsultacji pedagogicznych i psychologicznych. W wykładach wzięło udział 1070 osób a w konsultacjach 170 osób.

W grudniu 2011 r. pracownik Ośródka zorganizował dalsze spotkania z członkiniami kół gospodyń wiejskich z gminy Nowa Sarzyna. Tym razem celem spotkań było propagowanie prawidłowych wzorców rodzinnych opartych na partnerstwie.


 

Rok 2010

W dniu11.02.2010 r. SOW włączył się w ogólnopolską Kampanię Przeciwdziałania Przemocy Wobec Osób Starszych i Niepełnosprawnych. W ramach ww. Kampanii rozesłane zostały ulotki promujące ww. Kampanię oraz oferta SOW do 41 instytucji z powiatu leżajskiego: OPS-ów, Bibliotek i Przychodni. Broszury zawierały wskazówki jak należy pomóc takim osobom i gdzie osoby doznające przemocy mogą szukać pomocy i wsparcia.

W miesiącach 05-07.2010 r. pracownicy Ośrodka pełnili dyżury w OPS-ie w Nowej Sarzynie oraz Leżajsku udzielając porad osobom doznającym przemocy w rodzinie oraz zagrożonych tym zjawiskiem.

We wrześniu 2010 r. pedagog SOW opracowała materiały edukacyjne pt.: „Co to są emocje?” i „Złościuch” na temat sposobów radzenia sobie z emocjami, złością, kontrolowaniem uczuć, które zostały przekazane do pedagogów szkolnych do 30 szkół podstawowych z terenu powiatu leżajskiego. Celem było promowanie wśród dzieci ze szkół podstawowych wzorców życia rodzinnego wolnego od przemocy.

W październiku 2010 r. nasz Ośrodek włączył się w Ogólnopolską  Kampanię „Zły Dotyk” na rzecz ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym. Kampania społeczna poświęcona była problemowi wykorzystywania seksualnego dzieci. Jej celem była edukacja w zakresie możliwości ochrony najmłodszych i pomocy dzieciom, które doświadczyły wykorzystywania. W ramach ww. Kampanii rozesłano i rozwieziono do 30 szkół z terenu powiatu leżajskiego materiały, które otrzymano od Fundacji Dzieci Niczyje. Były to poradniki dla pedagogów i nauczycieli. Pedagog SOW opracowała materiały o wyżej wymienionej tematyce do wykorzystania przez pedagogów szkolnych w czasie rozmów z dziećmi, rodzicami a także do wykonania gazetek ściennych.

 
Więcej artykułów…