4-03 - 25-06-2013

W dniach 04.03.2013 r. ? 25.06.2013 r. Orodek Wsparcia w Nowej Sarzynie wczy si w Oglnopolsk Kampani ?Postaw Na Rodzin?. Propagowanie kampanii odbyo si poprzez przesanie broszurek i ulotek do 15 gimnazjw i 10 szk podstawowych z terenu powiatu leajskiego. Nawizano wspprac z pedagogami szkolnymi i nauczycielami, ktrzy podjli rnorodne dziaania na terenie szk (spotkania rodzicw i dziadkw z dziemi, szkolenia dla rodzicw, zajcia z dziemi: lekcje o tematyce rodzinnej, konkursy plastyczne, plakatowe, przedstawienie profilaktyczne itp.). Zaangaowanym pedagogom i nauczycielom przekazano 14 certyfikatw ?Nauczyciel przyjazny rodzinie?. Po zakoczeniu kampanii przygotowano tablic informacyjn na podstawie materiaw otrzymanych ze szk i dziaa podjtych z mieszkacami Orodka oraz wyeksponowano j na terenie Specjalistycznego Orodka Wsparcia.

Więcej…

 

Czerwiec 2013

W czerwcu 2013 r. zostalimy zaproszeni przez ?Apostolstwo Trzewoci? z Leajska do wspudziau w prorodzinnym spotkaniu. Z zaproszenia chtnie skorzystalimy. Na dzieci, ich rodzicw i opiekunw czekay kiebasa z grilla, gry i zabawy z wodzirejem, prezenty. Dzieci cieszyy si z otrzymanych prezentw a my z nawizania kontaktu z przedstawicielami organizacji dziaajcych przy klasztorze oo. Bernardynw w Leajsku.

 

1-10-2013

W dniu 01.10.2013 r. w ramach Midzynarodowego Dnia Bez Przemocy na terenie SOW w Nowej Sarzynie zorganizowano ognisko oraz gry i zabawy na wieym powietrzu dla klientw Orodka i ich dzieci. W ramach obchodw Dnia bez Przemocy odbyo si wsplne pieczenie kiebasy i ziemniakw, zabawy z chust Klanza, kalambury a take malowanie twarzy dzieciom. Na imprezie mieli moliwo zapoznania si obecni mieszkacy Orodka z klientami korzystajcymi z pomocy SOW w sposb ambulatoryjny.


Więcej…

 

19-11-2013

W dniu 19.11.2013 r. w Orodku zorganizowano szkolenie z okazji Midzynarodowego Dnia Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci pt. ?Dziecko krzywdzone: prostytucja, pornografia, handel, pedofilia?. W szkoleniu uczestniczyli pedagodzy szk podstawowych z terenu powiatu leajskiego. Tematyk zaj byo komercyjne wykorzystywanie seksualne dzieci (prostytucja dziecica, pornografia dziecica, handel dziemi), pedofilia, sprawcy przestpstw seksualnych wobec dzieci, prewencja i skutki tego zjawiska, a take interwencja i formy pomocy dziecku dowiadczajcemu komercyjnego wykorzystywania seksualnego, instytucje i fundacje pomagajce dziecku w Polsce i na wiecie. Uczestnicy szkolenia otrzymali zawiadczenia oraz materiay, tj. broszurki, ulotki, ksieczki edukacyjne i wiczenia do pracy z dziemi.


Więcej…

 

22-11-2013

W dniu 22.11.2013 r w Domu Pielgrzyma w Leajsku odby si wykad prowadzony przez pracownikw SOW w Nowej Sarzynie na temat ?Czym jest przemoc w rodzinie, rodzajw przemocy, cyklu przemocy, sygnaw ostrzegawczych przemocy w zwizku kobiety i mczyzny? oraz warsztaty pt. ?Jak uchroni rodzin przed przemoc? . Warsztaty dotyczce profilaktyki przemocy w rodzinie stworzone zostay w oparciu o ?Porozumienie bez przemocy? Marshalla Rossenberga. W wykadach i warsztatach uczestniczyo okoo 60 osb czonkw rnych grup dziaajcych przy Bazylice OO.Bernardynw w Leajsku, miedzy innymi czonkowie grupy Al Anon.

 

Rok 2012

W 2012 roku pracownicy SOW w Nowej Sarzynie opracowali materiay edukacyjne pt. ?Niebieska Karta niesie pomoc! ? krtki przewodnik dla specjalistw?, zawierajce informacje czym jest Niebieska Karta, dlaczego warto j sporzdza, co naley zrobi, eby rozpocz dziaanie procedury, co wydarzy si po uruchomieniu procedury z uwzgldnieniem lokalnych warunkw i rozwiza. Materiay opracowano w porozumieniu z zespoami interdyscyplinarnymi gminy Nowa Sarzyna i Leajsk, biorc pod uwag lokalne rozwizania. Przewodnik przekazano pracownikom suby zdrowia, szk, policji, pracownikom socjalnym, czonkom gminnych komisji rozwizywania problemw alkoholowych z terenu gmin Nowej Sarzyny i Leajska.

W 2012 roku kontynuowalimy take psychoedukacj z czonkiniami k gospody wiejskich z gminy Nowa Sarzyna propagujc i omawiajc prawidowe wzorce rodzinne oparte na partnerstwie.

W dniu 19.11.2012 r. z okazji Midzynarodowego Dnia Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci pedagog SOW zorganizowaa i przeprowadzia Szkolenie pt. ?Dziecko Krzywdzone w Rodzinie? skierowane do pedagogw szk podstawowych z terenu powiatu leajskiego. Tematem szkolenia bya przemoc wobec dzieci, jej wpyw na ich rozwj, form pomocy dziecku krzywdzonemu, podstawy prawne zwizane z ochron dziecka przed przemoc oraz procedura pomocy dziecku krzywdzonemu w szkole. Szkolenie miao form zarwno wykadow, jak i warsztatow. 12 pedagogw szkolnych, 2 nauczycieli oraz 1 psycholog uczestniczcych w szkoleniu otrzymao zawiadczenia oraz materiay, tj. ksiki, broszurki, ulotki i materiay na temat dziecka krzywdzonego.

 

Rok 2011

W miesicach od maja do listopada 2011 r., w ramach projektu ?Rodzinna Wszechnica Sarzyska? utworzono punkt konsultacyjny obsugiwany przez pracownikw Specjalistycznego Orodka Wsparcia w Nowej Sarzynie. Z konsultacji w punkcie skorzystao 40 osb. W ramach ww. Projektu przeprowadzono take 30 godzin zaj dydaktycznych dla dzieci w 10 grupach przedszkolnych (5 i 6-latkw) w 4 Przedszkolach Samorzdowych na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna. Opracowano program oraz konspekty zaj, majce na celu ksztatowanie u dzieci asertywnych postaw, rozpoznawanie przyczyn agresji, rozumienie siebie samych, opanowanie i przezwycianie zoci i agresji, nawizywanie nieagresywnych kontaktw.

W miesicach od 09-11.2011 r. pracownicy SOW przeprowadzili wykady dla rodzicw dzieci uczszczajcych do szk podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Nowa Sarzyna. Dla chtnych rodzicw udzielano konsultacji pedagogicznych i psychologicznych. W wykadach wzio udzia 1070 osb a w konsultacjach 170 osb.

W grudniu 2011 r. pracownik Ordka zorganizowa dalsze spotkania z czonkiniami k gospody wiejskich z gminy Nowa Sarzyna. Tym razem celem spotka byo propagowanie prawidowych wzorcw rodzinnych opartych na partnerstwie.


 

Rok 2010

W dniu11.02.2010 r. SOW wczy si w oglnopolsk Kampani Przeciwdziaania Przemocy Wobec Osb Starszych i Niepenosprawnych. W ramach ww. Kampanii rozesane zostay ulotki promujce ww. Kampani oraz oferta SOW do 41 instytucji z powiatu leajskiego: OPS-w, Bibliotek i Przychodni. Broszury zawieray wskazwki jak naley pomc takim osobom i gdzie osoby doznajce przemocy mog szuka pomocy i wsparcia.

W miesicach 05-07.2010 r. pracownicy Orodka penili dyury w OPS-ie w Nowej Sarzynie oraz Leajsku udzielajc porad osobom doznajcym przemocy w rodzinie oraz zagroonych tym zjawiskiem.

We wrzeniu 2010 r. pedagog SOW opracowaa materiay edukacyjne pt.: ?Co to s emocje?? i ?Zociuch? na temat sposobw radzenia sobie z emocjami, zoci, kontrolowaniem uczu, ktre zostay przekazane do pedagogw szkolnych do 30 szk podstawowych z terenu powiatu leajskiego. Celem byo promowanie wrd dzieci ze szk podstawowych wzorcw ycia rodzinnego wolnego od przemocy.

W padzierniku 2010 r. nasz Orodek wczy si w Oglnopolsk Kampani ?Zy Dotyk? na rzecz ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym. Kampania spoeczna powicona bya problemowi wykorzystywania seksualnego dzieci. Jej celem bya edukacja w zakresie moliwoci ochrony najmodszych i pomocy dzieciom, ktre dowiadczyy wykorzystywania. W ramach ww. Kampanii rozesano i rozwieziono do 30 szk z terenu powiatu leajskiego materiay, ktre otrzymano od Fundacji Dzieci Niczyje. Byy to poradniki dla pedagogw i nauczycieli. Pedagog SOW opracowaa materiay o wyej wymienionej tematyce do wykorzystania przez pedagogw szkolnych w czasie rozmw z dziemi, rodzicami a take do wykonania gazetek ciennych.

 

Rok 2009

W dniach 23-27.02.2009 kolejny raz pracownicy Orodka Wsparcia w Nowej Sarzynie penili dyury w Sdzie w Leajsku i w acucie udzielajc porad kuratorom, sdziom, pracownikom socjalnym w zakresie specjalistycznej pomocy dla osb doznajcych przemocy w rodzinie.

W dniu 16.11.2009 r.- odbyo si szkolenie zorganizowane i prowadzone przez pracownikw Specjalistycznego Orodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Nowej Sarzynie kierowane do psychologw i pedagogw powiatu leajskiego. Celem szkolenia byo przekazanie podstawowych informacji dotyczcych przemocy w rodzinie, form specjalistycznej pomocy udzielanej przez SOW, a take nawizanie wsppracy ze szkoami naszego powiatu.

W Listopadzie 2009 gocilimy w naszym Orodku delegacj przedstawicieli kierownikw orodkw pomocy spoecznej z Holandii. Celem spotkania byo nawizanie midzynarodowego kontaktu pomidzy Orodkami.

 

Rok 2008

W ramach obchodw Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestpstw Sdy w miesicach 02.2008 r.-03.2008 pracownicy Orodka Wsparcia w Nowej Sarzynie penili dyury w Sdzie w Leajsku i w acucie udzielajc porad kuratorom, sdziom, pracownikom socjalnym w zakresie specjalistycznej pomocy dla osb doznajcych przemocy w rodzinie.

W dniach 03.07.2008 r.,10.07.2008r.,11.07.2008r.,04.11.2008 r.,05.11.2008 r. pracownicy SOW w Nowej Sarzynie przeprowadzili mini szkolenie pt. ?Lokalny system pomocy ofiarom przemocy w rodzinie?. Szkolenie kierowane byo do pracownikw Orodkw Pomocy Spoecznej podlegych pod gmin. Przeszkoleni zostali pracownicy OPS- u w Leajsku, Nowej Sarzynie, Biaobrzegach, Markowej i acucie. Szkolenie objo tematyk problem obojtnoci wobec przemocy w rodzinie i tym samym szybkiego reagowania na przemoc.

W grudniu 2008 r. pracownicy Orodka Wsparcia w Nowej Sarzynie przeprowadzili akcj profilaktyczn pt. ?Jeste rodzicem?? dotyczc wychowania bez przemocy, skierowan do rodzicw. W ramach akcji rozesano przygotowane broszurki informacyjno- edukacyjne do 30 szk podstawowych, 10 przedszkoli i 12 bibliotek publicznych w powiecie leajskim w celu ich rozpropagowania wrd rodzicw lub wykorzystania informacji w nich zawartych podczas rozmw pedagogw i wychowawcw z rodzicami.

 

Rok 2007

W ramach wczenia si Specjalistycznego Orodka Wsparcia w Nowej Sarzynie w oglnopolsk kampani spoeczn ?Kocha zbyt mocno?, nakrelajc gwnie problem przemocy psychicznej w rodzinie w dniach 23.07.2007 r., 20.08.2007 r. i 05.10.2007 r. pracownicy Ordka przeprowadzili seri wykadw. Celem wykadw byo wprowadzenie w tematyk przemocy w rodzinie, ze szczeglnym uwzgldnieniem faz i rodzajw przemocy, a take mitw i stereotypw krcych w spoeczestwie na temat przemocy w rodzinie. Podczas spotkania odbya si take projekcja filmu o tematyce przemocy domowej i dyskusja na jego temat. Uczestniczkami wykadw byy kobiety z Koa Gospody Wiejskich w Sarzynie oraz kobiety dziaajce w Stowarzyszeniu ?Kobiety Razem? w Leajsku.