Aktualności

Rok 2009

W dniach 23-27.02.2009 kolejny raz pracownicy Ośrodka Wsparcia w Nowej Sarzynie pełnili dyżury w Sądzie w Leżajsku i w Łańcucie udzielając porad kuratorom, sędziom, pracownikom socjalnym w zakresie specjalistycznej pomocy dla osób doznających przemocy w rodzinie.

W dniu 16.11.2009 r.- odbyło się szkolenie zorganizowane i prowadzone przez pracowników Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Nowej Sarzynie kierowane do psychologów i pedagogów powiatu leżajskiego. Celem szkolenia było przekazanie podstawowych informacji dotyczących przemocy w rodzinie, form specjalistycznej pomocy udzielanej przez SOW, a także nawiązanie współpracy ze szkołami naszego powiatu.

W Listopadzie 2009 gościliśmy w naszym Ośrodku delegację przedstawicieli kierowników ośrodków pomocy społecznej z Holandii. Celem spotkania było nawiązanie międzynarodowego kontaktu pomiędzy Ośrodkami.

 

Rok 2008

W ramach obchodów Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw Sądy w miesiącach 02.2008 r.-03.2008 pracownicy Ośrodka Wsparcia w Nowej Sarzynie pełnili dyżury w Sądzie w Leżajsku i w Łańcucie udzielając porad kuratorom, sędziom, pracownikom socjalnym w zakresie specjalistycznej pomocy dla osób doznających przemocy w rodzinie.

W dniach 03.07.2008 r.,10.07.2008r.,11.07.2008r.,04.11.2008 r.,05.11.2008 r. pracownicy SOW w Nowej Sarzynie przeprowadzili mini szkolenie pt. „Lokalny system pomocy ofiarom przemocy w rodzinie”. Szkolenie kierowane było do pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej podległych pod gminę. Przeszkoleni zostali pracownicy OPS- u w Leżajsku, Nowej Sarzynie, Białobrzegach, Markowej i Łańcucie. Szkolenie objęło tematyką problem obojętności wobec przemocy w rodzinie i tym samym szybkiego reagowania na przemoc.

W grudniu 2008 r. pracownicy Ośrodka Wsparcia w Nowej Sarzynie przeprowadzili akcję profilaktyczną pt. „Jesteś rodzicem?” dotyczącą wychowania bez przemocy, skierowaną do rodziców. W ramach akcji rozesłano przygotowane broszurki informacyjno- edukacyjne do 30 szkół podstawowych, 10 przedszkoli i 12 bibliotek publicznych w powiecie leżajskim w celu ich rozpropagowania wśród rodziców lub  wykorzystania informacji w nich zawartych podczas rozmów pedagogów i wychowawców z rodzicami.

 

Rok 2007

W ramach włączenia się Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Nowej Sarzynie w ogólnopolską kampanię społeczną “Kochać zbyt mocno”, nakreślającą głównie problem przemocy psychicznej w rodzinie w dniach 23.07.2007 r., 20.08.2007 r. i 05.10.2007 r. pracownicy Ośródka przeprowadzili serię wykładów. Celem wykładów było wprowadzenie w tematykę przemocy w rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem faz i rodzajów przemocy, a także mitów i stereotypów krążących w społeczeństwie na temat przemocy w rodzinie. Podczas spotkania odbyła się także projekcja filmu o tematyce przemocy domowej i dyskusja na jego temat. Uczestniczkami wykładów były kobiety z Koła Gospodyń Wiejskich w Sarzynie oraz kobiety działające w Stowarzyszeniu “Kobiety Razem” w Leżajsku.